ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

14 03 59เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอโพนทอง อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอหนองพอก และอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยในส่วนของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 มีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยบุคลากรและคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับฟัง โดยท่านผู้ตรวจราชการได้มอบ 10 นโยบายหลัก ดังต่อไปนี้
1.การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
2.การแก้ปัญหาการออกกลางคัน
3.การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
4.การปลูกฝังคุณลักษณะในเรื่องการรู้จักหน้าที่ของตนเอง
5.การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เรียนอย่างสนุกสนาน และมีความสุขต่อการเ