การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

18 12 60เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลในกับโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และดำเนินการประชุมมอบนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 และมอบนโยบาลการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของเขตพื้นที่การศึกษาและมาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา" หลังจากนั้นได้แจ้งข้อราชการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ทั