เปิดงานตลาดนัดประชารัฐนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก

15 12 60 1เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายชัยมงคล อารยตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดประชารัฐนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก กล่าวรายงานโดย ผอ.วิเชียร แสงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก วัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนทุกคนให้นำผลผลิตของตนเองมาขายให้ชุมชน หรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์การขาย ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะชีวิตอย่างสมบูรณ์ เป็นการปลูกฝัง อบรม บ่มเพราะนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรมทั้งหมด