ประชุมชี้แจ้งขั้นตอนการทำงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ของโรงเรียน

14 12 60เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดประชุมชี้แจ้งขั้นตอนการทำงานระบบ G-gp ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โดยมี นางเนตรนภา โอฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้ชี้แจ้งขั้นตอนดังกล่าว ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรมทั้งหมด