งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่

06 11 60เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ศิลปหัตถกรรมล้ำเลอค่า พัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2560 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายอำนวย เลื่อมใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย เปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การใช้กิจกรรม