สพป.ร้อยเอ็ด 3 ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

23 10 60วันนี้ (23 ต.ค. 60) เมื่อเวลา 08.39 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นำโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราชแห่งราชวงศ์จักรี โดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ข้าราชการ และประชาชนชาวอำเภอโพนทอง ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราชแห่งราชวงศ์จักรี ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสดุดีและเทิดพระเกียรติพระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งพระองค์ทรงยกเลิกทาส ที่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบกันและนำความเสมอภาคมาสู่คนไทยจนถึงปัจจุบันนี้ ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงได้ถวายพระนามว่าพระปิยมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวง และมีการจัดงานถวายสักการะพระองค์ท่านในทุกปี
วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” โดยในวันนี้มีส่วนราชการ ทหารตำรวจ ศาล อัยการ องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนมาร่วมพิธีวางพวงมาลาจำนวนมาก ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพนทอง ภาพกิจกรรมทั้งหมด
ภาพ/ข่าว : นางสาวกันทิมา กุลสุวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ