กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดใช้พลังงานการบริหารจัดการขยะ

30 09 60สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดใช้พลังงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน ศน.ชำนาญ ระดารุต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วัตถุประสงค์ ให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดใช้พลังงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : ศน.สมศรี ระดารุต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ