การอบรมพัฒนาทักษะการรู้เรื่องการอ่านการสื่อสารได้ ตามแนวทาง PISA

29 09 60เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมพัฒนาทักษะการรู้เรื่องการอ่านการสื่อสารได้และการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทาง PISA ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายอำนวย เลื่อมใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียนเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสารสู่การสร้างนิสัยรักการ