การพัฒนาทักษะการคิด ด้วยกิจกรรม ACTIVE LEARNING วิชาวิทยาศาสตร์

28 09 60เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้โครงการการพัฒนาทักษะการคิด ด้วยกิจกรรม ACTIVE LEARNING วิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ผอ.อำนวย เลื่อมใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยเน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม Active Learning ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพการอบรม
ภาพ/ข่าว : นางสมศรี ร