ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินตามกลยุทธฯ สพฐ.

25 09 60เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นำโดย นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ต้อนรับ คณะกรรมการติดตามการดำเนินตามกลยุทธการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จาก สพฐ. ได้แก่ นางนิรมล โพธะ ประธานกรรมการ นายประสงค์ นารถอุดม กรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพบรรยาย
ภาพ/ข่าว : ศน.จำนงค์ ไถวสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ