อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการใช้ OBECMAIL

22 09 60เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการใช้ OBECMAIL ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2560 ในการจัดอบรมดังกล่าวมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีนายสมพร สารบรรณ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรแบบสองทาง ที่เน้นกระจายข้อมูลข่าวารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อเพิ่มการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาอย่างทั่วถึง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารภายใน