อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

19 09 60เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 ในครั้งนี้ โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ ให้ครูที่ได้รับการอบรมเจตคติที่ดีต่อการเป็นครู มีจิตวิญญาณและความรักในวิชาชีพครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความเป็นครู และมีสมรรถนะที่พร้อมจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็