โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ปีการศึกษา 60

18 09 60เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย นายสมพร สารบรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องด้วย สพฐ. มีนโยบายให้ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET ในปีการศึกษา 2560 ให้สูงขึ้น ดังนั้น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน