อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูธุรการโรงเรียน

14 09 60เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูธุรการโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูธุรการโรงเรียนในสังกัด นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้งานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด