ต้อนรับคณะติดตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ประจำปี 2560

12 09 60เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ต้อนรับคณะติดตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ดังนี้ นายชัชวาลย์ วัดอักษร ประธานกรรมการ นายสกล คามบุศย์ นางสร้อยมาศ ศิลาวรรณ นางสุนีย์ สิทธิธนะ กรรมการ โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่ ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพบรรยากาศ