โครงการพัฒนาระบบการดูแลและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

10 09 60เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในการนี้ ผอ.อุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือครูผู้สอนสาระ สุขศึกษาพลศึกษา ในเรื่องการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 2.เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรวดเร็วและถูกวิธี ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครู จำนวน 220 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 110 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเค