สพป.ร้อยเอ็ด 3 จัดงานมหกรรม 15 ปี TO BE NUMBER ONE 2017

07 09 60เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม TO BE NUMBER ONE “มหกรรม 15 ปี TO BE NUMBER ONE” ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2560 โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้กล่าวรายงาน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้นักเรียน ครู สมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา มีพื้นที่ เวทีแลกเปลี่ยนสัมมนาเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
2.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One