สพป.ร้อยเอ็ด 3 จัดงานมหกรรม 15 ปี TO BE NUMBER ONE 2017

07 09 60เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จัดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม TO BE NUMBER ONE “มหกรรม 15 ปี TO BE NUMBER ONE” ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2560 โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้กล่าวรายงาน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้นักเรียน ครู สมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา มีพื้นที่ เวทีแลกเปลี่ยนสัมมนาเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
2.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One ในสถานศึกษา
3.เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา
4.เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ความรู้ ทักษะการแก้ไขปัญหา พัฒนา EQ ให้กับสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา
5.เพื่อสร้างสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา
หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ดังนี้
1.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
7.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
8.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
9.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
10.ศูนย์การศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 3,000 ท่าน ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ