การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

06 09 60เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายอำนวย เลื่อมใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมการพัฒนา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 216 โรงเรียน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 โดยมีนายอน