สพป.ร้อยเอ็ด 3 มอบรถจักรยานพระราชทาน

26 02 59เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาพระราชทานจักรยานให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาสและมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ ได้รับรถจักรยานพระราชทาน เป็นจำนวน ๔๔ คัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงและเรียนรู้วิธีการขี่จักรยานให้ปลอดภัย 

กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนโดยให้จัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียนหนังสือ จากการคัดเลือกนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนระยะทาง ๓ กิโลเมตรขึ้นไป เดิน