การถอดบทเรียนสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ระดับมัธยม

04 09 60เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการถอดบทเรียนสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการทดสอบ  O-Net ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำเทคนิคการสอนที่เป็นเลิศไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2560 สูงขึ้นร้อยละ 3 ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูที่สอนใ