การผลิตสื่อประกอบการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย

02 09 60เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประกอบการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2560 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายอำนวย เลื่อมใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิทยากร ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ นักเขียนและนักวาดหนังสือภาพ สำหรับเด็ก นักเล่านิทาน และอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวรรณกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คณะศึกษานิเทศก์ และคระครูแกนนำปฐมวัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการจัดทำสื่อประกอบการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิต