อบรมเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

01 09 60เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญด้าน ICT ประจำกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้ารับการอบรมเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชมุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญด้าน ICT ประจำกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้ารับการอบรมเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชมุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าว : ศน.วาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ