ระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

31 08 60เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560โดยมีนายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้กล่าวรายงาน นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  แนวทางการรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เข้าร่วมประชุม  ซึ่งแบ่งออกเป็น  4 รุ่น ดังนี้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560โดยมีนายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้กล่าวรายงาน นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  แนวทางการรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เข้าร่วมประชุม  ซึ่งแบ่งออกเป็น  4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 โรงเรียนในเขตอำเภอหนองพอก วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมหลวงปู่อินทร์ตึกมหาวิโร โรงพยาบาลหนองพอก รุ่นที่ 2 โรงเรียนในเขตอำเภอโพนทอง วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รุ่นที่ 3 โรงเรียนในเขตอำเภอโพธิ์ชัยและเมยวดี วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รุ่นที่ 4 โรงเรียนในเขตอำเภอเสลภูมิ วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าว : นางยาใจ ยันตะบุศย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ