ระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

31 08 60เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560โดยมีนายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้กล่าวรายงาน นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  แนวทางการรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เข้าร่วมประ