ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.รอ.3 ครั้งที่ 5/60

23 08 60เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 5/2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ก่อนการประชุม ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมมอบ โล่ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา และรับ มอบ เงินบริจาค จากสหพันธ์ศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนามคอม 20 และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม หนังจากนั้น ได้ป