โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้บริหารสถานศึกษา

09 08 60เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย นายอำนวย เลื่อมใส ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องมือ/กลไก ของการลงมือปฏิบัติงาน อันได้แก่ กิจกรรม โครงการและโครงงาน เพื่อการติดตามนิเทศงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา และติดตามจากหน่วยงานภายนอก เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาเอง เพื่อเป้นข้อมูลในการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องเมืองทอง โ