โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2560

17 07 60เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษ และพิษภัยของยาเสพติดโดยผ่านกระบวนการทางลูกเสือ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการป้องกันยาเสพติด โดยใช้กระบวนการลูกเสือในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา การอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 2