อบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของ สพฐ. เวอร์ชั่น 3

01 08 60เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของ สพฐ. (OBEC Library Automation System) ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนในสังกัด ในการบริหารห้องสมุดโรงเรียน การติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดและการใช้โปรแกรม ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้พัฒนาและส่งเสริมห้องสมุด