อบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของ สพฐ. เวอร์ชั่น 3

01 08 60เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของ สพฐ. (OBEC Library Automation System) ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนในสังกัด ในการบริหารห้องสมุดโรงเรียน การติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดและการใช้โปรแกรม ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้พัฒนาและส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักก่านอ่านและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ปัจจัยสำคัญหนึ่งในการดำเนินงานห้องสมุดใหประสบความสำเร็จคือ การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มีการบริหารจัดการห้องสมุดที่ดี สามารถช่วยให้บรรณารักษ์ทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบรรณรักษ์ให้มีเวลาในการจัดบริการและกิจกรรมมากขึ้น ปัจจุบันได้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. โดยเพิ่มขีดความสามารถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็น เวอร์ชั่น 3 ประกอบด้วย 6 งานหลัก ได้แก่งานจัดการและบริหารระบบ งานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด งานบริการ ยืม-คืน งานสถิติและรายงาน งานสนับสนุน และการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 17 กลุ่มๆ ละ 3 โรงเรียน วิทยากร คุณครูรัตติกาล ตรีกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดโครงการการอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของ สพฐ. (OBEC Library Automation System) ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนในสังกัด ในการบริหารห้องสมุดโรงเรียน การติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดและการใช้โปรแกรม ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้พัฒนาและส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักก่านอ่านและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ปัจจัยสำคัญหนึ่งในการดำเนินงานห้องสมุดใหประสบความสำเร็จคือ การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มีการบริหารจัดการห้องสมุดที่ดี สามารถช่วยให้บรรณารักษ์ทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบรรณรักษ์ให้มีเวลาในการจัดบริการและกิจกรรมมากขึ้น ปัจจุบันได้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. โดยเพิ่มขีดความสามารถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็น เวอร์ชั่น 3 ประกอบด้วย 6 งานหลัก ได้แก่งานจัดการและบริหารระบบ งานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด งานบริการ ยืม-คืน งานสถิติและรายงาน งานสนับสนุน และการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 17 กลุ่มๆ ละ 3 โรงเรียน วิทยากร คุณครูรัตติกาล ตรีกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพ/ข่าว : ศน.ปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ