สพป.ร้อยเอ็ด 3 ต้อนรับคณะติดตามจากสพฐ.

25 02 59เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยทีม Smart Trainner ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จาก สพฐ. ประกอบด้วยนายกวี เพ็งศรี ประธานคณะกรรมการ, นางอังคณา สุขเสวี กรรมการและเลขานุการ และนางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม คณะกรรมการ ได้มาติดตามรับทราบความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินกิจกรรมจาก นายสมพงษ์ มาลัยเถาว์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้อง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด3 เพื่อประเมินการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" หนังจากนั้นได้ติดตาม 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมืองหนองพอกและโรงเรียนบ้านหนองนกทา ชมภาพ