วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

30 06 60เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดงาน “วันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560” โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธี ผู้กล่าวรายงาน ผอ.อุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้แจ้งผลการดำเนินงานกิจการลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในรอบปีที่ผ่านมามี ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ทวีปยุโรป ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพื่อรักษาเมืองมาฟิคิง (Mafeking) ของ ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Lord Baden Powell) ซึ่งได้ตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในการรบกับพวกบัวร์ (Boar) จนประสบผลสำเร็จ และได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2450 เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย ก็ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่า (Wild Tiger Corps) ขึ้นโดย มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกหัดให้ข้าราชการและพลเรือนได้เรียนรู้วิชาทหาร เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง รู้จักระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อจากนั้นก็ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ทรงมีพระราชปรารภว่า เมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว เห็นควรที่จะมีการฝึกเด็กชายปฐมวัยให้มีความรู้ทางเสือป่าด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 เป็นต้นมา รวมเวลา 105 ปี กิจการลูกเสือไทยเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เยาวชนของชาติได้รับการอบรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี ดังต่อไปนี้
1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. ให้รู้จักทำการฝีมือ
5. ให้มีการพัฒนาในทางกาย จิตใจ และศีลธรรม ไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมืองใดๆ
ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า ของกิจการลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ดำเนินงานและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในรอบปีที่ผ่านมามีผลงานดังนี้
1.จัดตั้งกองลูกเสือ
ลูกเสือสำรอง จำนวน 33 กอง
ลูกเสือสามัญ จำนวน 162 กอง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 63 กอง
ลูกเสือวิสามัญ จำนวน 10 กอง
2.พัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือในด้านความรู้และแนวปฏิบัติทางด้านลูกเสืออย่างต่อเนื่อง
3.ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558
ประเภทลูกเสือสามัญชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพนทองโพนทอง ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ประเภทลูกเสือวิสามัญชนะเลิศ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน โดยร่วมประกอบพิธี ทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามอันแสดงให้สาธารณะได้เห็นถึงความมีระเบียบวินัย และความเข้มแข็งของเหล่าลูกเสือ เนตรนารี สำหรับปีนี้มีลูกเสือ เนตรนารี มาร่วมพิธี รวม 29 กอง จำนวน 1066 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 80 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
1.ลูกเสือ เนตรนารี ทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดี แด่พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.ปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี เทิดทูลในสถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
3.ลูกเสือ เนตรนารี ตระหนักถึงความสำคัญของงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
๔.ลูกเสือ เนตรนารี รู้จักสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย รวมทั้ง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องการจัดตกแต่งสถานที่ และโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาสนับสนุน วงโยธวาทิต คณะกรรมการจัดงานและกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำนวน 17 กลุ่ม โรงเรียนเอกชนในสังกัด และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นที่บริการ ที่นำผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี มาร่วมพิธี ณ ลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรมทั้งหมด
ภาพ/ข่าว : นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ