ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

24 06 60เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ร้อยเอ็ด เขต 3 ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียร วิริยะอุตสาหะ จนถึงเส้นชัยแห่งวิถีชีวิตของทางราชการ เกษียณอายุราชการ 60 ปี ประธานในพิธีการจัดงานได้รับเกียรติจากนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้บริหารที่จะเกษียณ จำนวน 11 ท่าน ได้แก่ 1.นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 2.นายผดุง เสนาปกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค