ประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2560

23 06 60เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 217 โรงเรียน ณ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ข้อปฎิบัติต่างๆ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมชมทะเล โรงแรมเอเชีย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภาพกิจกรรมทั้งหมด
ภาพ/ข่าว : นางสาวกันทิมา กุล