พิธีมอบป้ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2560

27 06 60เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีมอบป้ายโรงเรียนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนดครบแล้วนั้น จึงได้กำหนดการเชิญป้าย เขตการศึกษาคุณธรรม โดยเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ที่ได้พัฒนากิจกรรม โรงเรียนคุณธรรมเพื่อให้เกิด คุณธรรมอัตลักษณ์ เป็นผลสัมฤทธิ์ทางพฤติกรรม เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และสร้างพฤติกรรมเชิงบวก ที่สถานศึกษาสามารถนำไปต่อยอดพัฒนานักเรียนคุณธรรม ครูคุณธรรม ผู้บริหารคุณธรรม และห้องเรียนคุณธรรม จำนวน 91 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.94 มีผู้เข้ารับการพัฒนา 527 คน สมควรได้รับการประกาศเป็น โรงเรียนคุณธรรม ในปีการศึกษา 2560 ผู้รับมอบ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 91 โรงเรียน ณ ลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรมทั้งหมด
ภาพ/ข่าว : ศน.สมศรี ระดารุต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ