พิธีมอบป้ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2560

27 06 60เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีมอบป้ายโรงเรียนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนดครบแล้วนั้น จึงได้กำหนดการเชิญป้าย เขตการศึกษาคุณธรรม โดยเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ที่ได้พัฒนากิจกรรม โรงเรียนคุณธรรมเพื่อให้เกิด คุณธรรมอัตลักษณ์ เป็นผลสัมฤทธิ์ทางพฤติกรรม เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และสร้างพฤติกรรมเชิงบวก ที่สถานศึกษาสามารถนำไปต่อยอดพัฒนานักเรียนคุณธรรม ครูคุณธรรม ผู้บริหารคุณธรรม และห้องเรียนคุณธรรม จำนวน 91 โรงเรียน คิดเป็