งานเลี้ยงต้อนรับ และงานเลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ สพป.ร้อยเอ็ด 3

08 06 60เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานเลี้ยงต้อนรับ และงานเลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ย้ายไปประจำที่ ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในงาน กล่าวต้อนรับ และแสดงความรู้สึก พร้อมมอบของขวัญ โดยได้เลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่ 13 ท่าน ที่ได้ย้ายไปประจำที่ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ 1. ผอ.ณรงค์ ยะพลหา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 2. ผอ.อรอนงค์ ขวาป้องใต้ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 3. ศน.สุดใจ สุทธิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 4. ศน.ขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 5. ศน.นายสุระ รักความซื่อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 6. นางสาวอโณทัย ศรีอุประ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 7. นางสาวอัจฉราภร มะอาจเลิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 8. นางธนัตตา ชาติวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 9. นางสาวสุวัลยา จรบุรมณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 10. นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 11. นางสาวธนัชพร สังวิบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 12. นางสาวเกษรา สุขสมร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 13. นางสาวสุปรียา ศรีเตชะ นักวิเคราะห์นโยบายปฏิบัติการ พร้อมต้อนรับ นางสาวกรวรรณ เจริญเขตต์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานแขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ