โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้

16 06 60เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการได้อย่างมีคุณภาพ และเพื่อยกระดับคุณภาพผ