อบรมพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ปี 2560

20 06 60เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการอบรมพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต และสามารถนำทักษะวิธีการจัดกิจกรรมไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการฝึกอบรมแบบใหม่ของสำนักงานลูกเสือโลก ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอ