อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บำเหน็จบำนาญ ประจำปี 2560

12 06 60เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บำเหน็จบำนาญ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย นางเนตรภา โอฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในการนี้ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบข้อกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ โครงการจัดอบรมให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัด ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม จำนวน