นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 7 โรงเรียนขนาดเล็ก

02 06 60เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูปฐมวัยและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ในการจัดกิจกรรมและโครงงานตามแนวทาง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครูปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยได้ คณะศึกษานิเทศก์เข้าใจและสามารถแนะนำการจัดกิจกรรมและการทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 7 จำนวน 15 โรงเรียน โรงเรียนเรียน ละ 2 ท่าน โรงเรียนขนาดเล็ก 20 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 78 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : ศน.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ