พิธีรับมอบห้องประชุม "วงศ์ใหญ่" โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา

01 06 60เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา ได้ทำพิธีมอบห้องประชุม "วงศ์ใหญ่" ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดย คุณครูฉลาด วงศ์ใหญ่และคุณครูจันทร์มณี วงศ์ใหญ่ พร้อมด้วยลูกหลาน ซึ่งมอบให้กับทางโรงเรียน พิธีดังกล่าวมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รักษาราชการแทน ผอ.สพอ.รอ.3 ให้เกียรติเป็นประธาน และมีนายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำพระโคกก่วิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสร้างห้องประชุมดังกล่าวเพื่อที่จะมอบให้กับทางโรงเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดงานพิธีการต่าง ๆ นับว่าเป็นเกียรติประวัติและคุณงามความดีของคุณครูฉลาด คุณครูจันทร์มณี วงศ์ใหญ่ และตระกูลวงศ์ใหญ่ ที่มีต่อโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยาและชุมชนบ้านโคกก่ง ภาพกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พั