ประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชี

31 05 60เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (รอบ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุม คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน จำนวน 217 โรงเรียน วิทยากร นายยงยุทธ มะนัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัม