โครงการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำปี 2560

29 05 60

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้กระบวนการ PLC เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ร่วมกันอภิปรายเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ได้ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 1 วัน โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นครราชสีมา เขต 1 เป็นวิทยากร ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : ศน.สุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ