การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

26 05 60เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูปฐยวัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทาง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครูปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น