การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

26 05 60เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูปฐยวัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทาง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครูปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยได้ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 1 – 6 จำนวน 81 โรงเรียน โรงเรียนเรียน ละ 1 ท่าน รวมทั้งหมด 81 ท่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2
ภาพ/ข่าว : ศน.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ