โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2560

22 05 60เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าว : ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ