อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ

16 05 60เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา" ขึ้น ในการจัดอบรมดังกล่าวมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีนายสมพร สารบรรณ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการใช้โปรแกรมที่ใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 217 คน ซึ่งเป็นคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ณ ห้องประชุมมันปลา ศู