การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (DLIT)

11 05 60เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (DLIT สู่ห้องเรียนคุณภาพ) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายนำสื่อ DLIT สู่ห้องเรียนคุณภาพ เพื่อเสริมความเข้มแข็ง หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ของครูและนักเรียนอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเสริมสร้างความรู้จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนและเตรียมความพร้อมสู่วิสัยทัศน์ด้านการศึกษาในยุค Thailand 4.0 การอบรมดังกล่าว เพื่อขยายผลการพัฒนาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 217 โรงเรียน ๆ ละ 2 ท่าน คือครู ICT หนึ่งท่าน ครูวิชาการหรือครูที่เกี่ยวข้อง หนึ่งท่าน วิทยากร ได้แก่ ศน.สุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรมรุ่นที่ 1รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4
ภาพ/ข่าว : ศน.สุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ