การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (DLIT)

11 05 60เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (DLIT สู่ห้องเรียนคุณภาพ) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายนำสื่อ DLIT สู่ห้องเรียนคุณภาพ เพื่อเสริมความเข้มแข็ง หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ของครูและนักเรียนอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการ