โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

10 05 60เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2560 ณ มหาเจดีย์ศรีชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (สกสค.) ได้นำเจ้าหน้าที่และบุลากรทางการศึกษา ร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน 650 คน โดยมีพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับเกียรติจาก นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผอ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมปฏิ