การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาภาษาไทย

08 05 60เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กิจกรรมในวันที่ คือ การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ หรืออ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนกลาง คือ อาจารย์จากคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล