ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

05 05 60เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน ให้สามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัตินักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้ และเพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและมีส่วนรวมในการจัดการศึกษา วิทยากร ได้แก่ ศน.อำนวย เลื่อมใส ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ ศน.จำนงค์ ไถวสินธุ์ ศน.ทองอินทร์ ภูมิประสาท ศน.จิราภรณ์ สีลา และศน.สุดใจ สุทธิรันดร์ พิธีกร ผู้เข้าอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการโรงเรียน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2560 จำนวน 72 โรง ๆ ละ 2 คน รวมเป็น 144 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 จำนวน 72 คน รุ่นที่ 2 ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 จำนวน 72 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : ศน.ทองอินทร์ ภูมิประสาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ