โครงการมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำ

20 04 60เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมโครงการมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้กล่าวรายงาน นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันภัยอันตรายทางน้ำให้กับนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะชีวิตเอาตัวรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ และเพื่อให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ วิทยากร ได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายทวี สินธุพันธ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (โรงเรียนบ้านบะตากา) นางกานต์ธีรา ทาศิลา ครูโรงเรียนบ้านหนองกุง และนางสาวสายสมร ชื่นชม ครูโรงเรียนบ้านดงหวาย โดยจัดอบรม 2 ช่วง คือภาคทฤษฎีในช่วงเช้า และภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย ผู้เข้าอบรมได้แก่นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 600 คน แบ่งออกเป็น 6 รุ่นๆ ละ 100 คน ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา ภาพกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ