โครงการมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำ

20 04 60เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมโครงการมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้กล่าวรายงาน นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันภัยอันตรายทางน้ำให้กับนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะชีวิตเอาตัวรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ และเพื่อให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ วิทยากร ได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายทวี สินธุพันธ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (โรงเรียนบ้านบะต