โครงการมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำ

07 04 60เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดโครงการมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเอาตัวรอดและป้องกันภัยทางน้ำแก่นักเรียน โดยมีนายจำนงค์ สุดาเดช รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยจัดอบรม 2 ช่วง คือภาคทฤษฎีในช่วงเช้า และภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย และแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ซึ่งโรงเรียนในสังกัดให้ความสนใจและได้ส่งนักเรียนเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ภาพกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ