ค่ายทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"

29 03 60เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน" โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังมีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตในการดูและช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ เพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังให้มีทักษะชีวิต มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่ในสังคมสามารถเตรียมพร้อมสำหรับกา